:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
สำนักปลัดเทศบาล
นางสาววาลาลักษณ์ จันต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 092-299-6526
นายปฎิภาณ ปิยาปัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร 094-709-2398
นางรัชนีกร ทะจักร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร 080-501-9601
นายจักรพงษ์ ทุมระฉายา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชำนาญการ
โทร 085-443-1506
นางณัฐสุรางค์ สร้อยคำศิริกุล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร 088-757-9981
นางสาวรัตนาภรณ์ ปุกคำดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร 094-441-5512
นายกฤตนัย ไชยบาล
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร 062-053-6425
นางสาวนารีรัตน์ จันทะนะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร 093-371-2624
นางอรพิมพ์ การินทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายสุชาติ น่วมเกิด
พนักงานขับรถยนต์
นายทรายุทธ โนราช
พนักงานขับรถยนต์
นายสรพงษ์ ยาใจ
พนักงานดับเพลิง
นายน้ำหนึ่ง ทองคำ
พนักงานดับเพลิง
นายอภิชาติ สมรักษ์
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา
นายปิยะพงษ์ อินต๊ะวิชัย
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา
นายสุภัตร การินทร์
คนงานตกแต่งสวน
นายสาคร เขมาภิรมย์
คนงานประจำรถขยะ
นายณัฐพงษ์ นาลา
กู้ชีพกู้ภัย
นายสุรพล ปาคำ
กู้ชีพกู้ภัย
นายภาณุรักษ์ สุนาพรม
กู้ชีพกู้ภัย
นายกำพล กันทะมูล
กู้ชีพกู้ภัย
นางกิ่งแก้ว ปาคำ
แม่บ้าน
นายกิติพงษ์ สุรินทร์
จ้างเหมาเก็บขยะ
นายสุพัฒ วังนันไชย
จ้างเหมาเก็บขยะ
นางสาวพลอยไพลิน แสงธรรมชาติ
จ้างเหมางานนักพัฒนาชุมชน
นางสาวนัทธะมน กุลณาวงศ์
จ้างเหมางานวิเคราะห์นโยบายและแผน