:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
คณะผู้บริหาร
นายดุสิต ยาใจ
นายกเทศมนตรี
085-030-0991
ร.ต.อ.ไชยเดช โรงคำ
รองนายกเทศมนตรี
089-855-4318
นางสาวอารีรัตน์ รัตนศิลา
รองนายกเทศมนตรี
096-296-6141
นายสวัสดิ์ รุ่งจันทร์ทิพย์
ที่ปรึกนายกเทศมนตรี
โทร.063-654-3927
นางสาวชฏาพร สมรักษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
095-134-8415