:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
กองช่าง
นายอุดม ชุ่มเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 084-483-3340
นายรณกฤต พรมรังฤทธิ์
นายช่างโยธา อาวุโส
โทร 084-806-9862
นางกฤตยาณี ธรรมโน
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงาน
โทร 080-126-7513
นายอุดม กุลสุรินทร์
พนักงานสูบน้ำ
นายสุพล ขัติวงค์
พนักงานสูบน้ำ
นายภิญโญ นวนหล้า
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายโดม รักศิลป์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวณัฐกมล ธรรมลังกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุรินทร์ ชุ่มเมืองเย็น
จ้างเหมาบริการ
นายประหยัด แก้ววงค์หิว
จ้างเหมาบริการ
นายอเนก ศิริมาตย์
จ้างเหมาบริการ