:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
กองการศึกษา
นางมณี แก้วต๊ะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 084-803-7249
นางสาวนันท์ลินี ศรีเมืองแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
โทร 080-053-5459
นางชุติมา ภัทรภิญโญ
จ้างเหมาบริการ
นางสร้อย เสนา
ครู คศ.2
นางสาวกานติมา หน่อท้าว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิริญญา อินแปง
ครู
นางสาวสุภาวรรณ พอจิต
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางกฤษณา การินทร์
ครู คศ.2
นางสาวเจียมธิดา เวทย์ปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางลัดดาภรณ์ ศรีทะโร
ครู คศ.2
นางสาวคมคาย ชมพูวุฒิกุล
ครู คศ.2