:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427
กองการศึกษา
นางมณี แก้วต๊ะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนันท์ลินี ศรีเมืองแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางชุติมา ภัทรภิญโญ
จ้างเหมาบริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธงหลวง
นางสร้อย เสนา
ครู คศ.2
นางสาวกานติมา หน่อท้าว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผา
นางอัญชลี ไชยวัง
ครู คศ.2
นางสาวสุภาวรรณ พอจิต
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำครกใหม่
นางกฤษณา การินทร์
ครู คศ.2
นางสาวเจียมธิดา เวทย์ปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำครกเก่า
นางลัดดาภรณ์ ศรีทะโร
ครู คศ.2
นางสาวคมคาย ชมพูวุฒิกุล
ครู คศ.2