:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
กองคลัง
นางนภาพร พิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-992-5229
นางสาวรัตน์มณี แข่งขัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
โทร 087-187-0212
นางสาวชวนพิศ กิติวงค์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
084-805-5869
นางสาวศุภลักษณ์ ปุกคำดี
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
082-889-6199
นางศศิณมนต์ จันท์คำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
โทร 063-853-4456
นางสาวสุชานันท์ ยาใจ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวสิริยากร ชัยวงค์
จ้างเหมาบริการ
นายสมบัติ ลัมยศ
จ้างเหมาบริการ