:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 25 ม.ค. 66
2 คำร้องการเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ 25 ม.ค. 66
3 แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 25 ม.ค. 66
4 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์-การจัดศพผู้สูงอายุตามประเพณี 25 ม.ค. 66
5 แบบคำร้องขอลงทะเบียน แบบ ดร.1 25 ม.ค. 66
6 แบบรับรองสถานของครัวเรือน แบบ ดร.2 25 ม.ค. 66
7 หนังสือมอบอำนาจการรับเงินเบี้ยยังชีพ 25 ม.ค. 66
8 แบบฟอร์มใบแจ้งเรื่องราว ร้องเรียน 29 เม.ย. 65
9 ใบขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำ 29 เม.ย. 65