:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองคลัง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 29 เม.ย. 65
2 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 29 เม.ย. 65
3 แบบคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 29 เม.ย. 65
4 แบบคำร้องขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง 29 เม.ย. 65
5 คำขอบอกเลิกกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 29 เม.ย. 65
6 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 29 เม.ย. 65
7 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 29 เม.ย. 65
8 แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 29 เม.ย. 65