:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ประชากร

          ประชากรทั้งสิ้น จำนวน ๕,190 คน  แยกเป็นชาย ๒,057 คน  หญิง ๒,๗๒6 คน  มีครัวเรือนทั้งหมด 2,057 ครัวเรือน

 

หมู่ที่  

ชื่อหมู่บ้าน  

ชาย (คน)    

หญิง (คน)   

รวม (คน)   

จำนวนครัวเรือน ( หลัง )

บ้านธงหลวง

๓44

๓72

716

๒39

บ้านดอนน้ำครก

๑74

๒๓3

407

๑71

บ้านนาผา

๒59

๓๓0

589

๒53

บ้านน้ำครกใหม่

๒35

๒49

484

๒14

บ้านน้ำครกเก่า

241

๒61

502

๑๘7

บ้านดอนเจริญ

260

๒๘5

๕45

๑91

บ้านผาสุกพัฒนา

๑๘9

๑87

๓76

๑81 

บ้านพุฒิมาราม

๑46

๑53

299

๑2๓

บ้านน้ำครกใหม่พัฒนา

๑55

๑60

315

๑46

๑๐

บ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์    

187

๒14

๔01

๑35

๑๑

บ้านนาแห้ว

๑55

๑64

๓19

๑๑4

๑๒

บ้านนาผาใหม่

๑19

๑18

๒37

๑๐3

รวม

,057

,726

,190

2,05