:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: วัดบ้านดอนน้ำครก

30 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

 หมู่ที่ 2 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร