:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือตำบลกองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566 ณ บริเวณหนองน้ำครกบ้านน้ำครกใหม่

23 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

????????ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือตำบลกองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหนองน้ำครก บ้านน้ำครกใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีแข่งเรือให้สืบทอดไปยังอนุชนคนรุ่นหลังให้ตระหนักในคุณค่าของสิ่งที่ดีงามของจังหวัดน่าน และเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองน้ำครก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสืบต่อไป????????

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร