:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกองควาย

1 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

ด้วยเทศบาลตำบลกองควาย จะทำการเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 2-5 ปี เพื่อเข้าเรียน

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธงหลวง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำครกใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำครกเก่า ประจำปีการศึกษา 2565 จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้แจ้งผู้ปกครองที่มีบุตรหลานและมีความประสงค์ที่จะนำเด็กมาเข้าเรียนได้มาสมัครและนำหลักฐานเอกสารที่จะต้องนำมาในการสมัครดังนี้ คือ
                     1. ใบสมัคร
(ขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธงหลวง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำครกใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำครกเก่า และเทศบาลตำบลกองควาย)

                     2. สำเนาทะเบียน (ฉบับจริง)  พร้อมสำเนา 1 ชุด

       3. สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

                     4. ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

       5. สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

 โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 เดือน เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.- 16.30 น.  

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธงหลวง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำครกใหม่,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำครกเก่า และเทศบาลตำบลกองควาย และเปิดเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร