:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ การป้องกันยาเสพติดในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันยาเสพติด

15 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

     ประชาสัมพันธ์ การป้องกันยาเสพติดในพื้นที่  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันยาเสพติด  สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด  

เสริมความตระหนักของตนเองต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร