:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

7 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_256_6_3_391.pdf