:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ ณ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดน่าน

18 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย เข้ารับเอกสารสำคัญ ขอใช้ราชพัสดุจากสำนักงานกรมธนารักษ์จังหวัดน่าน เพื่อก่อสร้างลายกีฬาเอนกประสงค์บ้านพุฒิมารามหมู่ 8

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร