:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

15 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองควาย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร