:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: การออกหน่วยบริการนอกสถานที่ บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 และจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน พ.ค. พ.ศ. 2566

12 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_242_23_39_997.pdf