:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2566

3 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่วัดพุฒิมาราม ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควายประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญของชาติไทย วันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ของเทศบาลตำบลกองควาย จิตอาสา อสม. อถล. อปพร. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิ การทำความสะอาดบริเวณวัด ถนน ตรอกซอยในชุมชน บ้านพุฒิมาราม บ้านดอนน้ำครก บ้านน้ำครกเก่าและบ้านนาแห้วทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_234_35_55_570.pdf