:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ยินดีต้อนรับ คุณจักรพงษ์ ทุมระฉายา จาก อบต.ส้าน รับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

1 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

1 มิ.ย.2565 นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย และ นายสำเริง พงษ์ใหม่ ปลัดเทศบาลฯ กล่าวต้อนรับ คุณจักรพงษ์ ทุมระฉายา จาก อบต.ส้าน รับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโบายและแผนฯ เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีต้อนรับอย่างยิ่ง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร