:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ตลาดในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกองควาย ที่มีการขออนุญาตตามหลักเกณฑ์และถูกต้องตามกฎหมาย

26 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร