:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

5 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

???????? วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกองควาย ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันบ้านธงหลวง หมู่ที่ 1 เพื่อกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ประกอบกับให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยของครัวเรือน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก????????

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร