:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองควาย

28 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร