:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเทศบาลตำบลกองควาย ประจำปี พ.ศ.2566

22 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกองควาย ครั้งที่ 2/2566 ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองควาย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร