:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ผู้ใหญ่บ้านผาสุกพัฒนา หมู่ที่ 7 และกลุ่มแม่บ้านผาสุกพัฒนา ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบของช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย (พายุฤดูร้อน) ในพื้นที่ตำบลกองควาย

15 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร