https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ

กำหนดจัดถวายเทียนเทียนพรรษาเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563
ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพรีท้องถิ่น

Visitors: 17,527