https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

การตรวจสอบรายงานการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน 
 เทศบาลตำบลกองควาย 
ประจำปีงบประมาณ 2563
 • งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

 • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
 • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

 • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

 • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

 • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

 • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

 • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

 • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

 • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

 • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

 • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

 • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

 • งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสม

  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสม

  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสม

  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสม

  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
Visitors: 17,528