https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

ประกาศ โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการเสริมแอสฟัสต์คอนกรีต

ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ คำนวณราคากลางและกำหนดราคากลาง
โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนคอนกรีต
โดยการเสริมแอสฟัสต์คอนกรีต
สายทาง นน.ถ.17-004 
สายบ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์ - บ้านดอนเจริญ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต

    ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต สายบ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์-บ้านดอนเจริญ จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต

Visitors: 17,528