https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย 
เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสื่อสัตย์สุริต
มีคุณธรรม และความโปร่งใส
 • แบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง
  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
 • แบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

 • แบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

 • แบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

 • แบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

 • แบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

 • แบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

 • แบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

 • แบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

 • แบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

 • แบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

Visitors: 17,528