https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

ภาพการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน
เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับเพิ่มเติม)
Visitors: 17,529