https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
วันเริ่มบังคับใช้กฎหมาย 13 มีนาคม 2562
วันเริ่มการจัดเก็บภาษี วันที่ 1 มกราคม 2563

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 17,529