https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

ภาพกิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Smileกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งCool
การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดน่าน 

Visitors: 17,527