https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลกองควาย 
และผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเรียบร้อยแล้ว 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
Visitors: 17,527