https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

งานจ่ายเบี้ยยังชีพ

                                                         การจ่ายยังชีพผู้สูงอายุ / คนพิการ /และผู้ป่วยเอดส์

                                                     ของเทศบาลตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

Visitors: 7,544