https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

ภาพกิจกรรม

นายดุสิต  ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย และร.ต.อ.ไชยเดช  โรงคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
รวมทั้งเจ้าหน้าเทศบาลตำบลกองควาย ร่วมวางรีดงานศพนายวานิช  พุทธรักษ์ 
ณ บ้านดู่ต้นฮ่าง ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่  7  กรกฏาคม 64 นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
รองฯอารีรัตน์ รัตนศิลา พร้อมกับ นายรุ่ง อภัย พนักงานพัสดุ
ได้มอบทรายอะเบทให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนน้ำครก
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองควาย เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย • การตัดแต่งต้นโพธิ์บริเวณหน้าวัดบ้านน้ำครกใหม่

  2 กรกฏาคม 2564 นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
  พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ร.ต.อ ไชยเดช โรงคำ
  และปลัดเทศบาลตำบลกองควาย นายสำเริง พงษ์ใหม่
  หน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย บริษัทเเพร่ธำรงวิทย์
  ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองควาย
  ได้มีการตัดแต่ง ต้นโพธิ์บริเวณหน้าวัดบ้านน้ำครกใหม่
 • การตัดแต่งต้นโพธิ์บริเวณหน้าวัดบ้านน้ำครกใหม่

 • การตัดแต่งต้นโพธิ์บริเวณหน้าวัดบ้านน้ำครกใหม่

 • การตรวจก่อสร้างดาดลำเหมืองบ้านดอนน้ำครก หมู่ที่2 และบ้านาแห้ว หมู่ที่5

  1กรกฏาคม นายไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรี
  ได้รับคำสั่งจากนายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
  ออกตรวจก่อสร้างดาดลำเหมืองบ้านดอนน้ำครก หมู่ที่2 และบ้านาแห้วหมู่ที่5
 • การตรวจก่อสร้างดาดลำเหมืองบ้านดอนน้ำครก หมู่ที่ 2 และบ้านาแห้ว หมู่ที่5

 • ติดตั้งไฟกิ่ง สนามฟุตบอล บ้านนาผา หมู่ที่3

  1กรกฏาคม นายไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรี
  ได้รับคำสั่งจากนายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
  ใหไปติดตั้งไฟกิ่ง สนามฟุตบอล บ้านนาผา หมู่ที่3
 • ติดตั้งไฟกิ่ง สนามฟุตบอล บ้านนาผา หมู่ที่3

 • การพ่นไล่ยุง เพื่อป้องกันโรคไขเลือดออก

  วันที่ 1 กรกฏาคม นายไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรี
  ได้รับคำสั่งจากนายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
  และหน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย ได้มีการพ่นไล่ยุง
  เพื่อป้องกันโรคไขเลือดออก ณ โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่-ธงหลวง
 • การพ่นไล่ยุง เพื่อป้องกันโรคไขเลือดออก

 • การพ่นไล่ยุง เพื่อป้องกันโรคไขเลือดออก

 • การพ่นไล่ยุง เพื่อป้องกันโรคไขเลือดออก

 วันที่ 24 พ.ค 64 นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
ได้มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลกองควาย 
และ สมาชิกเทศบาลตำบลกองควาย 
เข้าตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซม ถนนเรียบหนองน้ำครก
 
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เทคนิคการทอผ้า

  1 กรกฏาคม 2564 รองนายกเทศมนตรี อารีรัตน์ รัตนศิลา
  ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรี
  นายดุสิต ยาใจ ให้เข้าร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เทคนิคการทอผ้า
  แบบโบราณและการย้อมสีด้วยธรรมชาติ
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เทคนิคการทอผ้า

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เทคนิคการทอผ้า

 • ประชาชนร่วมกันพัฒนาถนนบริเวณหน้าบ้านตัวเอง

  วันที่ 25 พ.ค 2564 ชาวบ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์ หมู่ที่ 10 และ บ้านนาผา หมู่ที่ 3
  ร่วมกันพัฒนาถนน บริเวณหน้าบ้านตัวเอง เพราะรับการลาดยางถนน
  สาย บ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์ หมู่ที่ 10 ถึง บ้านนาผา หมู่ที่ 3
 • ประชาชนร่วมกันพัฒนาถนนบริเวณหน้าบ้านตัวเอง

 • ประชาชนร่วมกันพัฒนาถนนบริเวณหน้าบ้านตัวเอง

 • ประชาชนร่วมกันพัฒนาถนนบริเวณหน้าบ้านตัวเอง

 • นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล และชาวบ้านร่วมกันพัฒนา ศาลเจ้าหลวงข้อมือเหล็ก

  28/พ.ค/64 นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล และกลุ่มชาวบ้านบ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์หมู่ที่10 ร่วมกันพัฒนา ศาลเจ้าหลวงข้อมือเหล็ก
 • นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล และชาวบ้านร่วมกันพัฒนา ศาลเจ้าหลวงข้อมือเหล็ก

 • นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล และชาวบ้านร่วมกันพัฒนา ศาลเจ้าหลวงข้อมือเหล็ก

 • นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล และชาวบ้านร่วมกันพัฒนา ศาลเจ้าหลวงข้อมือเหล็ก

  28/พ.ค/64 นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล และกลุ่มชาวบ้านบ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์หมู่ที่ 10 ร่วมกันพัฒนา ศาลเจ้าหลวงข้อมือเหล็ก
 • นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล และชาวบ้านร่วมกันพัฒนา ศาลเจ้าหลวงข้อมือเหล็ก

 • นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล และชาวบ้านร่วมกันพัฒนา ศาลเจ้าหลวงข้อมือเหล็ก

 • นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล และชาวบ้านร่วมกันพัฒนา ศาลเจ้าหลวงข้อมือเหล็ก

 • 28/พ.ค/64 งานป้องกันบรรเทาสาธรณะภัยเทศบาลตำบลกองควาย ได้รับคำสั่งจาก นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกองควาย ให้ตัดแต่ง กิ่งไม้ บริเวณเรียบหนองน้ำครก

 • ตัดแต่ง กิ่งไม้ บริเวณเรียบหนองน้ำครก

 • ตัดแต่ง กิ่งไม้ บริเวณเรียบหนองน้ำครก

 • ตัดแต่ง กิ่งไม้ บริเวณเรียบหนองน้ำครก

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้/ปลูกป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  เทศบาลตำบลกองควาย ร่วมกิจกรรมกับอำเภอเมืองน่าน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้/ปลูกป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ บ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้/ปลูกป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้/ปลูกป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้/ปลูกป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

  เทศบาลตำบลกองควาย จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • โครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย ณ วัดป่าคอวัง

  โครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย ณ วัดป่าคอวัง
 • เทศบาลตำบลกองควาย จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563

  เทศบาลตำบลกองควาย จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563
 • เทศบาลตำบลกองควาย ร่วมโครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2563

  เทศบาลตำบลกองควาย ร่วมโครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 6/2563
  วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.ณ ศาลาการเปรียญวัดนาผา หมู่ที่ 3 ตำบลกองควาย
 • โครงการส่งเสริมอาชีพ

  โครงการส่งเสริมอาชีพ(การตัดดแต่งตุงชนิดต่างๆ)
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองควาย
 • โครงการส่งเสริมอาชีพ(การตัดดแต่งตุงชนิดต่างๆ)

 • โครงการส่งเสริมอาชีพ(การตัดดแต่งตุงชนิดต่างๆ)

 • โครงการส่งเสริมอาชีพ(การตัดดแต่งตุงชนิดต่างๆ)

 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

  โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำครกเก่า
 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Visitors: 17,529