วิสัยทัศน์

เป็นเมืองน่าอยู่

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

มีคุณภาพดีถ้วนหน้า

มีคุณธรรมจริยธรรม

ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                                    ...................................................................

Visitors: 6,611