https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลกองควาย

นโยบายและกลยุทธด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
 • ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย

  เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 1
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
  (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)
 • โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

 • โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

 • การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

 • การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

 • ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย

  เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ครั้งที่ 1
 • ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

 • ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

 • บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ

 • บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ

 • บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ

 • ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย

  เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
  ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • รายงานผลการปฏิบัติตามมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน

  ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
 • คำสั่งเทศบาลตำบลกองควาย

  ที่ 165/2563
  เรื่องโอนพนักงานเทศบาล
 • แบบขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

  เทศบาลตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 • หนังสือรับรองความประพฤติ

 • หนังสือส่งตัวพนักงานเทศบาลไปปฏิบัติราชการ

 • หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย

 • หนังสือรับรองวันลา

 • ขอความเห็นชอบในการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

 • หนังสือพนักงานส่วนตำบลขอโอน(ย้าย)

 • หนังสือการโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น

 • คำร้องขอโอน (ย้าย) ของพนักงานส่วนตำบล

 • หนังสือคำขอโอน (ย้าย) ของพนักงานส่วนตำบล

 • หนังสือคำขอโอน (ย้าย) ของพนักงานส่วนตำบล

 • หนังสือยินยอมการโอน

 • หนังสือรับรองความประพฤติ

 • แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี

  (พ.ศ.2564-2566)
 • แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

 • แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

 • แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

 • แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

 • แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

 • แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

 • ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลกองควาย

 • ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลกองควาย

 • ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลกองควาย

 • ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลกองควาย

 • ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลกองควาย

 • ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลกองควาย

 • ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลกองควาย

 • ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลกองควาย

 • ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลกองควาย

Visitors: 17,528