https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

ประกาศ/ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย
เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
(สัมภาษณ์) และกำหนดวััน เวลา และสถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย 
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลกองควาย
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
Visitors: 17,527