https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

ข่าวประชาสัมพันธ์


ตารางออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม 2565
1. วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565   เวลา 09.00-11.30 น.   ณ หอประชุมบ้านธงหลวง  หมู่ที่ 1
                                          เวลา 13.30-15.30 น.   ณ หอประชุมบ้านพุฒิมาราม หมู่ที่ 8
2. วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565   เวลา 09.00-11.30 น.   ณ หอประชุมบ้านดอนน้ำครก  หมู่ที่ 2
                                          เวลา 13.30-15.30 น.   ณ หอประชุมบ้านน้ำครกเก่า หมู่ที่ 5
3. วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565   เวลา 09.00-11.30 น.   ณ หอประชุมบ้านนาแห้ว  หมู่ที่ 11
                                          เวลา 13.30-15.30 น.   ณ หอประชุมบ้านผาสุกพัฒนา หมู่ที่ 7
4. วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565   เวลา 09.00-11.30 น.   ณ หอประชุมบ้านนาผา  หมู่ที่ 3
                                          เวลา 13.30-15.30 น.   ณ หอประชุมบ้านนาผาใหม่ หมู่ที่ 12
5. วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565   เวลา 09.00-11.30 น.   ณ หอประชุมบ้านน้ำครกใหม่  หมู่ที่ 4
                                          เวลา 13.30-15.30 น.   ณ หอประชุมบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 6
6. วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565   เวลา 09.00-11.30 น.   ณ หอประชุมบ้านน้ำครกใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 9
                                          เวลา 13.30-15.30 น.   ณ หอประชุมบ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์ หมู่ที่ 10
นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย พร้อมกับ ร.ต.อ.ไชยเดช โรงคำ
และนางสาวอารีรัตน์ รัตนศิลา รองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจงานกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลกองควาย

ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่ตำบลกองควาย อสม. และ อปพร.ตำบลกองควาย
ในการอยู่ด่านจุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย ณ ตู้ยามตำรวจ บ้านคอวัง

ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกองควาย
วันที่ 1 - 30 กันยายน พ.ศ.22564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน  1  อัตรา โดยมีกำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน  2564 ถึงวันที่  8  ตุลาคม  2564 ในวันและเวลาราชการ
ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกองควาย

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองควายข่าวประชาสัมพันนธ์เทศบาลตำบลกองควาย
    วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองควาย
นายทเวทย์ บุญตา ประธานสภาเทศบาลตำบลกองควาย เป็นประธานในการประชุมสภาเทสบาลตำบลกองควาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
โดยมีนายดุสิต  ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ ในการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยแรก
หลังได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม 
   
   นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ตั้งเป้าหมายการบริหารงานของเทศบาลตำบลกองควาย
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อมุ่งสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง 
มุ่งมั่นและพัฒนาตำบลกองควายเป็นตำบลน่าอยู่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนตำบลกองควายเป็นสำคัญ
   ทั้งนี้ ในการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่, ผู้อำนวยการ รพ.สต. ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ
ได้กล่าวแสดงความยินดี ได้เสนอแนะ และติดตามงาน, สภาองค์กรชุมชน คุณดวงเดือน  ขัติยเนตร นำเสนอ
บทบาทหน้าที่ของสภาองค์กรชุมชน
   นอกจากนี้ มีการแนะนำทีมงานบริหารที่เข้ามาช่วยเหลือการทำงานในด้านการบริหารงานของเทศบาลตำบลกองควาย
ประกอบด้วย 
   1. ร.ต.อ.ไชยเดช  โรงคำ เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
   2. นางสาวอารีรัตน์  รัตนศิลา  เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
   3. นายอนุกูล  กุลณาวงศ์  เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
   4. นายสวัสดิ์  รุ่งจันติ๊บ  เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกองควาย  
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย ครั้งแรก

 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย ครั้งแรก

  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย
  วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย ครั้งแรก

 • ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย

  เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้ในการคำนวณ
  เพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู เทศบาล
  รอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
  ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
 • ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

  ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล
  พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
 • ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

 • การพ่นไล่ยุง เพื่อป้องกันโรคไขเลือดออก

  วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2564 ร.ต.อ.ไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
  และเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกองควาย
  ได้มีการพ่นไล่ยุง เพื่อป้องกันโรคไขเลือดออก ณ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
 • การพ่นไล่ยุง เพื่อป้องกันโรคไขเลือดออก

 • การพ่นไล่ยุง เพื่อป้องกันโรคไขเลือดออก

 • ร.ต.อ ไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกองควาย ร่วมปลูกป่าร่วมกับนายอำเภอเมืองน่าน

  ร.ต.อ ไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกองควาย ได้รับคำสั่งจาก นาย ดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกองควาย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการเสด็จ และ ได้ร่วมปลูกป่าร่วมกับนายอำเภอเมืองน่าน ตามเส้นทางเสด็จ
 • ร.ต.อ ไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกองควาย ร่วมปลูกป่าร่วมกับนายอำเภอเมืองน่าน

 • ร.ต.อ ไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกองควาย ร่วมปลูกป่าร่วมกับนายอำเภอเมืองน่าน

 • ร.ต.อ ไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกองควาย ร่วมปลูกป่าร่วมกับนายอำเภอเมืองน่าน

 • นายสำเริง พงษ์ใหม่ ปลัดเทศบาลตำบลกองควาย ได้เข้าตรวจตลาดนาผา

  วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น.
  นายสำเริง พงษ์ใหม่ ปลัดเทศบาลตำบลกองควาย
  ได้เข้าตรวจตลาดนาผา
 • นายสำเริง พงษ์ใหม่ ปลัดเทศบาลตำบลกองควาย ได้เข้าตรวจตลาดนาผา

 • นายสำเริง พงษ์ใหม่ ปลัดเทศบาลตำบลกองควาย ได้เข้าตรวจตลาดนาผา

 • นายสำเริง พงษ์ใหม่ ปลัดเทศบาลตำบลกองควาย ได้เข้าตรวจตลาดนาผา

 • สำรวจการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านธงหลวงหมูที่1

  ร.ต.อ ไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรี พร้อมกับ สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 ได้รับคำสั่งจาก นายกเทศมนตรี ตำบลกองควาย ให้สำรวจการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านธงหลวงหมูที่1
 • สำรวจการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านธงหลวงหมูที่1

 • สำรวจการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านธงหลวงหมูที่ 1

 • สำรวจการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านธงหลวงหมูที่ 1

 • ร.ต.อ.ไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย พร้อมด้วยคณะกรรมเข้าตรวจรับงาน

  ร.ต.อ ไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงาน ได้ตรวจรับถนนสาย บ้านน้ำครกใหม่ดอนเจริญหมู่ที่6 ถึง ถนนสายบ้านน้ำครกใหม่ หมู่ที่10
 • ร.ต.อ.ไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย พร้อมด้วยคณะกรรมเข้าตรวจรับงาน

 • ร.ต.อ.ไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย พร้อมด้วยคณะกรรมเข้าตรวจรับงาน

 • ร.ต.อ.ไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย พร้อมด้วยคณะกรรมเข้าตรวจรับงาน

 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลกองควาย

  นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
  และหัวหน้าส่วน ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย สมัยที่1 ครั้งที่2
  ณ เทศบาลตำบลกองควาย วันที่ 7 มิถุนายน 2564
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลกองควาย

 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลกองควาย

 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลกองควาย

 • ผู้บริหารเทศบาลตำบลกองควาย พบปะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

  วันที่ 8 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  ได้พบปะพูดคุย แนะนำ และแลกเปลี่ยนความรู้ กับทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลกองควาย
  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองควาย
 • ผู้บริหารเทศบาลตำบลกองควาย พบปะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 • ผู้บริหารเทศบาลตำบลกองควาย พบปะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 • โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การปลูกพืชผักสวนครัว(เศรษฐกิจพอเพียง)

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบูรณา (Inergration)
  โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การปลูกพืชผักสวนครัว(เศรษฐกิจพอเพียง)
 • โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การปลูกพืชผักสวนครัว(เศรษฐกิจพอเพียง)

 • โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การปลูกพืชผักสวนครัว(เศรษฐกิจพอเพียง)

  โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การปลูกพืชผักสวนครัว(เศรษฐกิจพอเพียง)
  การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 • โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การปลูกพืชผักสวนครัว(เศรษฐกิจพอเพียง)

  โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การปลูกพืชผักสวนครัว(เศรษฐกิจพอเพียง)
  การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
Visitors: 17,529