https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันนธ์เทศบาลตำบลกองควาย
    วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองควาย
นายทเวทย์ บุญตา ประธานสภาเทศบาลตำบลกองควาย เป็นประธานในการประชุมสภาเทสบาลตำบลกองควาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
โดยมีนายดุสิต  ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ ในการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยแรก
หลังได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม 
   
   นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ตั้งเป้าหมายการบริหารงานของเทศบาลตำบลกองควาย
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อมุ่งสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง 
มุ่งมั่นและพัฒนาตำบลกองควายเป็นตำบลน่าอยู่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนตำบลกองควายเป็นสำคัญ
   ทั้งนี้ ในการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่, ผู้อำนวยการ รพ.สต. ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ
ได้กล่าวแสดงความยินดี ได้เสนอแนะ และติดตามงาน, สภาองค์กรชุมชน คุณดวงเดือน  ขัติยเนตร นำเสนอ
บทบาทหน้าที่ของสภาองค์กรชุมชน
   นอกจากนี้ มีการแนะนำทีมงานบริหารที่เข้ามาช่วยเหลือการทำงานในด้านการบริหารงานของเทศบาลตำบลกองควาย
ประกอบด้วย 
   1. ร.ต.อ.ไชยเดช  โรงคำ เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
   2. นางสาวอารีรัตน์  รัตนศิลา  เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
   3. นายอนุกูล  กุลณาวงศ์  เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
   4. นายสวัสดิ์  รุ่งจันติ๊บ  เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกองควาย  
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย ครั้งแรก

 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย ครั้งแรก

  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย
  วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย ครั้งแรก

 • ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

  ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล
  พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
 • ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

 • งานมอบใบประกาศแม่ดีเด่น ประจำปี 2563

 • งานมอบใบประกาศแม่ดีเด่น ประจำปี 2563

 • งานมอบใบประกาศแม่ดีเด่น

 • งานมอบใบประกาศแม่ดีเด่น

 • พนักงานเทศบาลดีเด่นประจำปี 2562 คือ นายปฏิภาณ ปิยาปัน

  กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบคุณธรรม
  จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562
 • พนักงานเทศบาลดีเด่นประจำปี 2562 คือ นายกฤตนัย ไชยบาล

  กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบคุณธรรม
  จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
 • คนดีศรีตำบล ประจำปี 2562 คือ นายประวัติ ไชยวัง

  กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม
  จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
 • คนดีศรีเมืองน่าน ประจำปี 2562

  การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ได้คัดเลือก นายประวัติ ไชยวัง ให้เป็นคนดีศรีเมืองน่าน ประจำปี 2562
 • โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การปลูกพืชผักสวนครัว(เศรษฐกิจพอเพียง)

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบูรณา (Inergration)
  โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การปลูกพืชผักสวนครัว(เศรษฐกิจพอเพียง)
 • โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การปลูกพืชผักสวนครัว(เศรษฐกิจพอเพียง)

 • โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การปลูกพืชผักสวนครัว(เศรษฐกิจพอเพียง)

  โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การปลูกพืชผักสวนครัว(เศรษฐกิจพอเพียง)
  การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 • โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การปลูกพืชผักสวนครัว(เศรษฐกิจพอเพียง)

  โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การปลูกพืชผักสวนครัว(เศรษฐกิจพอเพียง)
  การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
Visitors: 12,719