https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

ภาษีป้าย

ท่านเป็นเจ้าของป้ายหรือป้ายอยู่ในครอบครองของท่าน

 

โดยแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือโฆษณา เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงไว้ที่วัตถุอื่นใดด้วยตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใด

 

มีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้

  • ให้ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีภายในเดือนมีนาคม ต้องยื่นแบบแสดรายการเสียภาษีภายใน 15 วัน หลังจากที่มีการติดตั้งป้าย
  • ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีภายในกำหนดให้ เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของเงินภาษีป้าย
  • ผู้ใดรู้แล้วหรือจงใจ แจ้งความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำหรือนำหลักฐานมาแสดงเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

Visitors: 17,527