https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ท่านเป็นเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลุกสร้างอย่างอื่นโดย

  • ให้เช่า
  • อยู่อาศัยและประกอบกิจการค้า
  • ใช้เป็นที่ประกอบการอุตสาหกรรม ประกอบกิจการอื่นเพื่อหายรายได้

 

มีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้

ประเภทแห่งทรัพย์สิน     (อาคาร ตึกไม้ โรงเรือน)

ค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน     (จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรจะให้เช่าในปีหนึ่งยื่นแบบรายการต่อ เทศบาลภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี)

-  ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในกำหนด 30 วัน ถัดจากวันที่ได้รับการประเมิน หากพ้นกำหนดเงินค่าภาษีนั้นเป้นภาษีค้างชำระให้เสียภาษีเพิ่มตามกฎหมาย

-  ผู้ใดรู้หรือจงใจแจ้งความเท็จหรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่พยายามหลีกเลี่ยงการคำนวณ ค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนมีความผิดต้องระวางโทษตามกฎหมาย

Visitors: 17,528