https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

ภาษีบำรุงท้องที่

ท่านที่เป็นเจ้าของที่ดินต้องมีหน้าที่เสียภาษี ดังนี้

 

- ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ทุกรอบ 4 ปี (ให้ยื่นภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลาง บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือที่ดินผู้ใดเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่เป็นเจ้าของ ที่ดินขึ้นใหม่)

- การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ต้องชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี หากพ้นกำหนดให้ถือเป็นภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน และถ้าหากมีที่ดินว่างเปล่าต้องเสียภาษีเพิ่ม 2 เท่า

- บทกำหนดโทษ ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจูงใจ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ นำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Visitors: 17,529