https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

การบริการพื้นฐาน

การโทรคมนาคม

              - ตู้โทรศัพท์สาธารณะสำหรับบริการประชาชนในตำบล       จำนวน ๑๒ ตู้

              - เสารับสัญญาณโทรศัพท์                                               จำนวน ๒ จุด

 

การคมนาคม

ถนนส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  นอกจากนั้น จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยาง  และถนนดินลูกรัง  ซึ่งการคมนาคมค่อนข้างจะสะดวก แต่ก็ยังมีถนนลูกรังอีกหลายสายที่จะต้องพัฒนาให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานเพื่อทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร    

 

การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน  เนื่องจากบางหลังคาเรือน ตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลจากชุมชนมาก  ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องขยายเขตไฟฟ้าไปยังผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป รวมถึงพื้นที่การเกษตร ส่วนใหญ่ไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับความสะดวกในการทำการเกษตร

 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  •        ลำน้ำ , ลำห้วย                                               จำนวน    ๖  สาย
  •        บึง , หนองและอื่นๆ                                         จำนวน    ๓  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

  •        ฝาย                                                                    จำนวน    ๓  แห่ง
Visitors: 17,529