https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

สภาพทางสังคม

การศึกษา
  •        โรงเรียนประถมศึกษา                                        จำนวน  ๓   แห่ง

- โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่

- โรงเรียนบ้านนาผา

- โรงเรียนบ้านธงหลวง

  •        โรงเรียนมัธยมศึกษา                                         จำนวน  ๑   แห่ง

- โรงเรียนน่านประชาอุทิศ

  •        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                           จำนวน    ๔  แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธงหลวง หมู่ที่ ๑

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผา หมู่ที่ ๓

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำครกใหม่ หมู่ที่ ๔

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำครกเก่า หมู่ที่ ๕

  •        ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลกองควาย                จำนวน    ๑   แห่ง
  •        ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                           จำนวน    ๑๒ แห่ง

 

 
สถาบันและองค์การทางศาสนา
  •        วัด                                                            จำนวน   ๕  แห่ง

- วัดธงหลวง          หมู่ที่ ๑

- วัดบ้านนาผา        หมู่ที่ ๓

- วัดน้ำครกใหม่       หมู่ที่ ๔

- วัดน้ำครกเก่า       หมู่ที่ ๕

- วัดพุฒิมาราม        หมู่ที่ ๘

  •        สำนักสงฆ์                                                    จำนวน   ๑  แห่ง

- สำนักสงฆ์ดอยภูซาง

 

สาธารณสุข
  •        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                                  จำนวน  ๒  แห่ง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองควาย

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนน้ำครก

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  •        ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทต.กองควาย     จำนวน ๑  แห่ง
  •        หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ทต.กองควาย                                      จำนวน ๑  แห่ง
Visitors: 17,529