https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

สภาพเศรษฐกิจ

- อาชีพหลัก   คือ ทำนา , ทำสวน / ทำไร่ ,ค้าขาย และ อื่นๆ (รับราชการและรับจ้าง)

          - อาชีพเสริม   คือ ทอผ้า  เลี้ยงปลา  เลี้ยงสุกร   และแปรรูปอาหาร ตามฤดูกาล

          - พืชเศรษฐกิจได้แก่  พริก   มะเขือยาว   ลำไย  มะม่วง   มะขาม   

         

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบล

  • โรงสีข้าว                                                     จำนวน     ๒      แห่ง
  • ร้านค้า                                                         จำนวน   ๘๐      แห่ง
  • ร้านเสริมสวย                                                จำนวน    ๓      แห่ง
  • อู่ซ่อมรถ                                                      จำนวน    ๑       แห่ง
  • โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก                        จำนวน    ๒       แห่ง
  • ร้านอาหาร                                                   จำนวน     ๑       แห่ง

 

 

ข้อมูลการจัดเก็บภาษีของ ทต.กองควาย ณ เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

Visitors: 17,528