https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลกองควาย มีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่


หมู่ที่ ๑  บ้านธงหลวง               หมู่ที่ ๒ บ้านดอนน้ำครก
หมู่ที่ ๓  บ้านนาผา                  หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำครกใหม่
หมู่ที่ ๕  บ้านน้ำครกเก่า            หมู่ที่ ๖ บ้านดอนเจริญ
หมู่ที่ ๗  บ้านผาสุกพัฒนา         หมู่ที่ ๘ บ้านพุฒิมาราม
หมู่ที่ ๙  บ้านน้ำครกใหม่พัฒนา   หมูที่ ๑๐ บ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์
หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาแห้ว                หมูที่ ๑๒ บ้านนาผาใหม่

Visitors: 17,527