https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

ที่ตั้งและอาณาเขต

 

        เทศบาลตำบลกองควาย ได้รับการยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลกองควาย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


เทศบาลตำบลกองควายตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๒๒.๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๓,๗๕๐ ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆดังต่อไปนี้


ทิศเหนือ            ติดกับตำบลดู่ใต้           อำเภอเมืองน่าน   จังหวัดน่าน
ทิศใต้                ติดกับตำบลน้ำปั้ว         อำเภอเวียงสา      จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลนาเหลือง   อำเภอเวียงสา      จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก       ติดกับตำบลนาซาว       อำเภอเมืองน่าน   จังหวัดน่าน

 

 

Visitors: 17,527