https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

ข้อมูลพื้นฐาน


 • ประวัติเทศบาลตำบลกองควาย เทศบาลตำบลกองควาย เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล...

 • เทศบาลตำบลกองควาย ได้รับการยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบล...

 • เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง ...................................................................

 • เทศบาลตำบลกองควาย มีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านธงหลวง หมู่ที่ ๒ บ้านดอนน้ำครก หมู่ที่ ๓ บ้านนาผา หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำครกใหม่ หมู่ท...

 • ประชากรทั้งสิ้น จำนวน ๕,๔๓๖ คน แยกเป็นชาย ๒,๖๖๔ คน หญิง ๒,๗๗๒ คน มีครัวเรือนทั้งหมด ๑,๘๘๔ ครัวเรือน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย(คน) หญิง (คน) รวม(คน) จำนวนครัวเร...

 • - อาชีพหลักคือ ทำนา , ทำสวน / ทำไร่ ,ค้าขาย และ อื่นๆ (รับราชการและรับจ้าง) - อาชีพเสริม คือ ทอผ้า เลี้ยงปลา เลี้ยงสุกร และแปรรูปอาหาร ตามฤดูกาล - พืชเศรษฐกิจได้แก่ พริก มะเขือยา...

 • การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๓ แห่ง - โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ - โรงเรียนบ้านนาผา - โรงเรียนบ้านธงหลวง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง - โรงเรียนน่านประชาอุทิศ ศูนย...

 • การโทรคมนาคม - ตู้โทรศัพท์สาธารณะสำหรับบริการประชาชนในตำบล จำนวน ๑๒ ตู้ - เสารับสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน ๒ จุด การคมนาคม ถนนส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ...

 • ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ หนองน้ำครก จำนวน ๑ แห่ง แม่น้ำน่าน จำนวน ๑ สาย ป่าชุมชน จำนวน ๑ แห่ง

 • ความหมายของตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย รูปวงกลม ตอนกลางมีรูปหัวเรือแข่งอยู่กลางหนองน้ำ และเจดีย์อยู่ด้านหลัง สื่อความหมายดังนี้ รูปหัวเรือแข่ง สื่อความหมายถึง ประชา...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • https://www.google.co.th/maps/dir/18.6813326,100.7560135/18.6811227,100.7559324/@18.6846056,100.7480206,15z/data=!4m2!4m1!3e0?hl=en
Visitors: 17,527