https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

กิจกรรม/ภาพ

 
   นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ตั้งเป้าหมายการบริหารงานของเทศบาลตำบลกองควายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อมุ่งสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง มุ่งมั่นและพัฒนาตำบลกองควายเป็นตำบลน่าอยู่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนตำบลกองควายเป็นสำคัญ
   ทั้งนี้ ในการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่, ผู้อำนวยการ รพ.สต. ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ
ได้กล่าวแสดงความยินดี ได้เสนอแนะ และติดตามงาน, สภาองค์กรชุมชน คุณดวงเดือน  ขัติยเนตร นำเสนอ
บทบาทหน้าที่ของสภาองค์กรชุมชน
   นอกจากนี้ มีการแนะนำทีมงานบริหารที่เข้ามาช่วยเหลือการทำงานในด้านการบริหารงานของเทศบาลตำบลกองควาย
ประกอบด้วย 
   1. ร.ต.อ.ไชยเดช  โรงคำ เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
   2. นางสาวอารีรัตน์  รัตนศิลา  เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
   3. นายอนุกูล  กุลณาวงศ์  เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
   4. นายสวัสดิ์  รุ่งจันติ๊บ  เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกองควาย  
 • คำแถลงนโยบายของ นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

 • คำแถลงนโยบายของ นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

 • คำแถลงนโยบายของ นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

 • คำแถลงนโยบายของ นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

 • คำแถลงนโยบายของ นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

 • การประชุมประเดือนมิถนายน พ.ศ.2564

  30 มิถุนายน 2564 นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรี และทีมบริหาร
  พนักงาน เทศบาลตำบลกองควาย ร่วมกันประชุมประจำเดือน เดือนมิถุนายน 2564
 • การประชุมประเดือนมิถนายน พ.ศ.2564

 • การประชุมประเดือนมิถนายน พ.ศ.2564

 • มอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

  หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลตำบลกองควาย
  มอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
 • มอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ทีมบริหารเทศบาลตำบลกองควาย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองควาย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองควาย
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองควาย 
นายดุสิต  ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย พร้อมด้วยทีมบริหาร
ได้จัดประชุมบุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลกองควาย
เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานราชการ และรับทราบผลการดำเนินงาน
ของสำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา
 


 • ประชุมสันติบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ณ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อำเภอ นาน้อย จังหวัดน่าน

  วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นาย ดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
  และนายทเวทย์ บุญตา ประธานสมาชิกสภาเทศบาล ประชุมสันติบาตเทศบาลจังหวัดน่าน
  ณ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อำเภอ นาน้อย จังหวัดน่าน
 • ประชุมสันติบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ณ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อำเภอ นาน้อย จังหวัดน่าน

 • ประชุมสันติบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ณ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อำเภอ นาน้อย จังหวัดน่าน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลกองควาย
ร่วมกับ อาสาสมัครประจำหมู่บ้านน้ำครกใหม่ หมู่ที่ 4,
บ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์ หมู่ที่ 10 ร่วมมือกันล้างตลาดสด
เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (Covid - 19)


 • ตรวจสอบสถานที่ร้องเรียน-ร้องทุกข์เรื่องมีกลิ่นเหม็น

 • ตรวจสอบสถานที่ร้องเรียน-ร้องทุกข์เรื่องมีกลิ่นเหม็น

 • ตรวจสอบสถานที่ร้องเรียน-ร้องทุกข์เรื่องมีกลิ่นเหม็น

 • ตรวจสอบสถานที่ร้องเรียน-ร้องทุกข์เรื่องมีกลิ่นเหม็น

 • แหล่งท่องเที่ยว

  ร้านฝ้ายเงิน เป็นร้านจำหน่ายผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าฝ้าย และผ้าหลายหลากชนิด เป็นสินค้าโอท๊อปตำบลกองควาย ร้านตั้งอยู่ติดริมถนนสายน่าน-แพร่ หมู่ที่ 7 ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้าต่างๆ บรรยากาศติดริมทุ่งนา


 • วัดบ้านธงหลวง

 • สำนักสงฆ์ดอยภูซาง

 • วัดบ้านน้ำครกใหม่

 • วัดบ้านนาผา

 • วันที่ 20 พ.ค.2563 เทศบาลตำบลกองควาย มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดและถุงมือยาง ให้ตัวแทน อสม.ตำบลกองควาย

  วันที่ 20 พ.ค.2563 เทศบาลตำบลกองควาย มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดและถุงมือยาง ให้ตัวแทน อสม.ตำบลกองควาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
 • เทศบาลตำบลกองควาย จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563

  เทศบาลตำบลกองควาย จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป
 • การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของเทศบาลตำบลกองควาย

  การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของเทศบาลตำบลกองควาย
 • งานมอบใบประกาศแม่ดีเด่น ประจำปี 2563

  งานมอบใบประกาศแม่ดีเด่น ประจำปี 2563

  งานมอบใบประกาศแม่ดีเด่น ประจำปี 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกองควาย
 • งานมอบใบประกาศแม่ดีเด่น ประจำปี 2563

 • งานมอบใบประกาศแม่ดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่  7  กรกฏาคม 64 นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
รองฯอารีรัตน์ รัตนศิลา พร้อมกับ นายรุ่ง อภัย พนักงานพัสดุ
ได้มอบทรายอะเบทให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนน้ำครก
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองควาย เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย


Visitors: 14,120