https://map.longdo.com/p/A10267809/mobile

กิจกรรม/ภาพ

เทศบาลตำบลกองควาย ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลกองควาย และผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
  • ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

    เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการการตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด เพื่อพิจารณาในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบกิจการต่อไป


  • แหล่งท่องเที่ยว

    ร้านฝ้ายเงิน เป็นร้านจำหน่ายผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าฝ้าย และผ้าหลายหลากชนิด เป็นสินค้าโอท๊อปตำบลกองควาย ร้านตั้งอยู่ติดริมถนนสายน่าน-แพร่ หมู่ที่ 7 ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้าต่างๆ บรรยากาศติดริมทุ่งนา


  • วัดบ้านธงหลวง

  • สำนักสงฆ์ดอยภูซาง

  • วัดบ้านน้ำครกใหม่

  • วัดบ้านนาผา

Visitors: 8,048